Хороскоп за 6 септември: Любов и страст вещаят звездите за четири от зодиите

 

Овните ще за­ра­зят всич­ки с неиз­чер­пае­мия си ен­ту­сиа­зъм

Любовни трепети и много страст. Това вещаят звездите за днешния ден на четири зодиакални знака. Междувременно останалите зодии стартират добре седмицата, те ще разрешат финансови проблеми и ще имат възможност за нови парични постъпления.

ОВЕН

Днес ще за­ра­зи­те всич­ки с неиз­чер­пае­мия си ен­ту­сиа­зъм. Те­зи от вас, кои­то зае­мат ръ­ко­вод­ни длъж­нос­ти, трябва да проявят съ­чувс­твие и раз­би­ра­не към проб­ле­ми­те на под­чи­не­ни­те си. Не под­ми­на­вай­те оп­лак­ва­ния­та им с пре­неб­ре­же­ние, а им объ­рне­те се­риоз­но вни­ма­ние, което ще е в полза на всички.

ТЕЛЕЦ

Ще има­те необ­хо­ди­мост от мал­ко вре­ме, кое­то да пре­ка­ра­те на­са­ме със се­бе си. Мо­же да от­пъ­ту­ва­те някъ­де да­леч. От­но­ше­ния­та с лю­би­мия чо­век ще се раз­вият чу­дес­но и плодотворно. Ва­ше­то щас­тие ще рад­ва близ­ки­те ви и ще по­ви­ши тяхно­то нас­трое­ние. За днес лю­бов­та е на пре­ден план при вас и ще ви донесе много радост.

БЛИЗНАЦИ

Бих­те мог­ли да пре­ка­ра­те не­заб­ра­ви­ми ча­со­ве в ком­па­ния­та на близ­ки прия­те­ли. Опи­тът на хо­ра­та, жи­вее­щи в чуж­би­на, ще раз­ши­ри ми­рог­ле­да ви и ще обо­га­ти зна­ния­та ви. Ве­роя­тно ще нау­чи­те мно­го но­ви не­ща. Мо­же­те да по­мог­не­те на близък род­ни­на, кой­то е в теж­ко по­ло­же­ние. Не ща­де­те си­ли­те си.

РАК

Съд­руж­ни­ци­те ще ви ока­жат под­кре­па да пред­прие­ме­те дей­ствия, за кои­то дос­ко­ро сте се чувс­тва­ли не­под­гот­ве­ни. Оп­ти­миз­мът и под­кре­па­та на око­лни­те ви ид­ва точ­но нав­ре­ме. Появ­ява се но­ва въз­мож­ност за ра­бо­та, коя­то обе­ща­ва от­лич­ни фи­нан­со­ви пер­спек­ти­ви и възможност за кариерно развитие.

ЛЪВ

Нап­ра­ве­те за­дъл­бо­чен ана­лиз на фи­нан­со­ви­те си пер­спек­ти­ви. Ако ги об­мис­ли­те вни­ма­тел­но, ще мо­же­те да пред­ви­ди­те въз­мож­ния благоприятен из­ход. Спон­та­нен из­блик на чувс­тва към оп­ре­де­ле­на лич­ност мо­же да пре­рас­не в страст. Не­ка от­но­ше­ния­та ви след­ват ес­тес­тве­ния ход на раз­ви­тие, което ще доведе до успех.

ДЕВА

Днес лю­бов­та от­но­во ще до­ми­ни­ра. Необ­вър­за­ни­те ще срещ­нат но­ва неочаквана лю­бов. То­зи чо­век ще ви въл­ну­ва как­то ни­кой друг пре­ди. А те­зи от вас, кои­то от го­ди­ни са же­не­ни, ще се по­чувс­тват как­то през пър­ви­те дни след бра­ка. Не­до­ра­зу­ме­ния­та, сва­ди­те, не­раз­би­ра­не­то – всич­ко ще бъ­де заб­ра­ве­но в миналото.

ВЕЗНИ

То­зи ден е прек­ра­сен за със­ре­до­то­ча­ва­не вър­ху ра­бо­та­та ви. Раз­шир­ява­не­то на ва­шия биз­нес изи­сква доб­ро пла­ни­ра­не и стег­на­та ор­га­ни­за­ция. Парт­ньо­рът ви по­ма­га с по­лез­ни и ин­туи­тив­ни ид­еи. Лю­би­мият чо­век е мно­го не­жен и всеотдаен с вас. От­дай­те се на чувс­тва­та си. Не пес­те­те своите лас­ки и ком­пли­мен­ти.

СКОРПИОН

Ако днес ви пред­стои да осъ­щест­вява­те науч­ни тър­се­ния, дай­те воля на въоб­ра­же­ние­то си. Ва­ши­те ид­еи ще бъ­дат нео­чак­ва­ни и ори­ги­нал­ни. Оп­ти­миз­мът ви е зав­лад­яващ . По­зи­тив­но­то ви мис­ле­не до­па­да на всич­ки око­ло вас, но това няма да ви засегне. Ще по­лу­чи­те под­кре­па от влия­тел­на лич­ност и финансови постъпления.

СТРЕЛЕЦ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Стрел­ци­те неп­ре­къс­на­то мислят за здра­ве­то на всич­ки чле­но­ве на се­мей­ство­то. Ва­ши­те уме­ния ще бъ­дат мно­го по­лез­ни, ако се на­ло­жи да из­ле­ку­ва­те прия­тел или род­ни­на. Ако сте на дие­та, се­га ще ви бъ­де лес­но да я спаз­ва­те. Ра­бот­ният ден е спо­коен, ка­на­ли­зи­ран и успешен.

КОЗИРОГ

Зав­ла­де­ни сте от хил­яди ид­еи за об­нов­ле­ние и про­ме­ни в жи­ли­ще­то си. Не сте да­леч от ми­съл­та да си по­тър­си­те нов дом и работа. Ако то­ва наис­ти­на е на­ло­жи­тел­но, ог­ле­дай­те се за ин­те­рес­ни пред­ло­же­ния и възможности. Необ­хо­ди­мо ви е спо­кой­ствие, за да се със­ре­до­то­чи­те и да пла­ни­ра­те бъ­де­ще­то си.

ВОДОЛЕЙ

Ча­ка ви ве­сел и ус­пе­шен ден. Ни­що чуд­но изо­бщо да не под­вие­те крак, от­ска­чай­ки до близ­ки, род­ни­ни и поз­на­ти. Има­те нуж­да от приятна ком­па­ния. Об­щу­ва­не­то по те­ле­фо­на или чрез пис­ма съ­що мо­же да се ока­же важ­но. Мо­же би ще раз­сее­те мъг­ла­та око­ло оп­ре­де­ле­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми и ще пожънете успех.

РИБИ

Денят ще е бла­гоп­рия­тен за всякак­ви фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Сдел­ка­та, коя­то под­готв­яте от тол­ко­ва вре­ме, най-пос­ле ще бъ­де под­пи­са­на и ско­ро ще си по­лу­чи­те пе­чал­ба­та от нея. Ин­вес­ти­ция, нап­ра­ве­на пре­ди вре­ме, съ­що ще за­поч­не да ви но­си не-очаквани ди­ви­ден­ти . Успех в личните отношения и обще-ствените изяви.

Източник: www.blitz.bg

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.