Хороскоп за 9 август

 

Телците не бива да се отказват от намеренията си, вторник ще донесе успех на Раците

Вторник е важен ден за повече от зодиите. Постарайте се да внесете ред в действията си и не се отказвайте от намеренията си. Денят ще бъде благополучен за част от вас.

ОВЕН

Вре­ме е да пре­въз­мог­не­те препя­тствия­та и да раз­ру­ши­те илю­зии­те, не­га­тив­ността и сме­ло да стъ­пи­те на пътя, кой­то ще ви из­ве­де към нов жи­вот. Без­спор­но е, че ще ви бъ­де труд­но, но днес е бла­гос­ло­вен ден за то­ва на­ча­ло. На­рас­тва­не на си­ли­те и въз­мож­нос­ти­те ви от­беля­зва втор­ник, а пра­во­то да се въз­пол­зва­те от тях е са­мо ва­ше.

ТЕЛЕЦ

Не би­ва да се от­каз­ва­те от на­ме­ре­ния­та си, ни­то да се ба­ви­те по няка­къв по­вод при осъ­щест­вява­не­то им. Във втор­ник са налице съз­да­ват оп­ти­мал­ни ус­ло­вия за ус­пеш­на дей­ност и денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с при­до­бив­ки, ка­то стой­нос­тни­те се из­мер­ват пре­дим­но в па­ри. Слу­жеб­ни­те от­но­ше­ния мо­гат да се раз­вият неб­ла-гоп­рия­тно.

БЛИЗНАЦИ

Не­дос­та­тъч­но гъв­ка­ви, нер­вни и пре­въз­бу­де­ни сте се­га, а то­ва во­ди до при­бърза­ни и необ­мис­ле­ни ре­ше­ния. Не сте ли­ше­ни от де­ло­ви спо­соб­нос­ти и мо­же­те да се спра­ви­те с всяка въз­ник­на­ла си­туа­ция, но е необ­хо­ди­мо да се въз­дър­жа­те от емо­цио­нал­ни реак­ции в де­ло­ви­те кон­так­ти. Ще ви се на­ло­жи да се вър­не­те към ста­ри проб­ле­ми.

РАК

Пос­та­рай­те се да вне­се­те ред в мис­ли, дей­ствия и емо­ции. Денят е мно­го до­бър и на мно­зи­на от вас ще до­не­се ус­пех, но трябва да се ръ­ко­во­ди­те от хлад­ния разум. Са­мо та­ка мо­же­те да оча­ква­те же­ла­на­та от вас пром­яна, коя­то е осо­бе­но изра­зе­на в ка­рие­ра­та или въоб­ще във връз­ка с ра­бо­та­та ви /пром­яна, нас­тъп­ва­не на но­во място/.

ЛЪВ

Втор­ник е до­бър за ре­гу­ли­ра­не на от­но­ше­ния­та с ва­ши­те парт­ньо­ри или на работ­но­то място. Ще има­те ус­пе­хи в де­ло­ви­те за­ни­ма­ния и кон­так­ти, при осъ­щес­твява­не на до­го­во­ри или но­ви ид­еи. Те­зи, на кои­то се­га ще им се на­ло­жи да подпис­ват спо­ра­зу­ме­ние, трябва да стоят на ка­те­го­рич­ни по­зи­ции във връз­ка със зап-ла­ща­не­то.

ДЕВА

Втор­ник е с осо­бе­но зна­че­ние за Де­ви­те, кои­то под на­по­ра на съ­би­тия­та са прину­де­ни да прис­тъпят към ре­фор­ми в де­ло­вия си жи­вот. За то­ва ус­ло­вия има, но трябва мно­го об­мис­ле­но да пос­тъп­ва­те и да бъ­де­те дос­та тър­пе­ли­ви, на пър­во вре­ме трябва да из­ясни­те от­но­ше­ния­та си със съд­руж­ни­ци­те и ва­ши­те пок­ро­ви­тели. Не при­бър­звай­те с ни­що.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те съ­що не са зас­тра­хо­ва­ни от при­бър­за­ни дей­ствия, кои­то ще ги ли­шат от въз­мож­нос­тта за доб­ри пос­ти­же­ния. В по­ве­че­то слу­чаи та­ки­ва стъп­ки ще бъ­дат плод на не­дос­та­тъч­но оце­нява­не на об­ста­нов­ка­та и опи­ти­те ви за на­ла­га­не на своя­та воля. По­доб­ни греш­ки лес­но мо­гат да се из­бег­нат при по-гол­яма то­ле­рантност към око­лни­те.

СКОРПИОН

За вас е ва­жен то­зи ден, чия­то ха­рак­те­рис­ти­ка е мал­ко нео­би­чай­на и про­ти­во­речи­ва. Във втор­ник ста­ва въп­рос за де­ло­вия ви жи­вот. Пред­стои ви слу­жеб­на пром­яна, ус­ло­вия­та за коя­то не са наз­ре­ли при всич­ки. За някои тя е ка­те­го­рич­на и оз­на­ча­ва по-доб­ро място от се­гаш­но­то. За дру­ги е необ­хо­ди­мо да се съоб­разяват с въз­мож­нос­ти­те в мо­мен­та.

СТРЕЛЕЦ

По­ло­жи­тел­на­та пром­яна във ва­шия жи­вот нав­ли­за с бър­зи тем­по­ве и втор­ник е от по­ка­за­тел­ни­те дни в то­ва от­но­ше­ние. Все още при­със­тват и някои неб­ла­гоприя­тни тен­ден­ции в де­ло­ва­та сфе­ра – все още част от вас ще усе­щат влия­ние­то им. Въз­мож­но е да про­ве­де­те пре­го­во­ри от­нос­но де­ло­ви­те си пла­но­ве. Нарастват възмжностите ви в сферата на финансите, към финал сте на успешна сделка.

КОЗИРОГ

Твър­де на­ход­чи­ви и лов­ки ще бъ­дат някои от Ко­зи­рог във втор­ник, но то­ва далеч не се от­нася за всич­ки от Ко­зи­рог. Оне­зи, кои­то са ре­ши­ли се­га да хвърлят уси­лия­та си във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни от нес­по­лу­ка­та, при някои тя гра­ни­чи със за­гу­ба. С из­клю­че­ние на фи­нан­си и съ­деб­ни де­ла, втор­ник ще бъ­де ре­зул­та­тен за вас. Любовни вибрации са налице при повечето от жените от знака.

ВОДОЛЕЙ

Пром­яна­та в схва­ща­ния­та ви във връз­ка с про­фе­сио­нал­на­та ат­мос­фе­ра и съдруж­ни­ци­те ви е на дне­вен ред, но във всич­ки слу­чаи се­га няма да пос­лед­ва практи­чес­ко раз­ви­тие. Стъп­ки не е необ­хо­ди­мо да пра­ви­те, за­що­то на прак­ти­ка ще се слу­чи без ва­ша­та на­ме­са, раз­кри­вай­ки но­ви хо­ри­зон­ти за из­ява. За­си­ле­но е усеща­не­то ви за не­що но­во, чиято полезност за вас ще е безспорна.

РИБИ

Ва­ши­те доб­ри въз­мож­нос­ти днес са свър­за­ни с про­фе­сия­та, прия­тел­ски­те и съдруж­ни­чес­ки­те кон­так­ти. Денят ще до­не­се за­гу­би за оне­зи от вас, кои­то из­вър­шват не­кон­вен­цио­нал­ни сдел­ки или не се от­насят с необ­хо­ди­мо­то вни­ма­ние към дейнос­тта на парт­ньо­ри. Не се опитвайте да хитрувате, ще бъдете разкрити. Вни­ма­вай­те, въз­мож­но е да про­пус­не­те ва­жен мо­мент и да се заб­лу­ди­те.

Източник: www.blitz.bg

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.