Хороскоп за 1 август: Трудности и изпитания в началото на седмицата за три от зодиите

 

Други обаче ще отпътуват с пълни кесии на морето

Какво начало на седмицата чака зодиите? Звездите са орисали на някои от знаците парични постъпления, а за други – заслужена почивка. Вижте какъв ще бъде и вашият късмет!

ОВЕН

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за дей­ствия по на­ле­жа­щи про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми. Дру­ги от вас имат да ре­ша­ват въп­ро­си в съ­да. Об­що­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е пре­въз­буде­но днес и мно­зи­на не са ус­пе­ли да спят доб­ре. Днес има­те къс­мет и всич­ко ще за­вър­ши доб­ре. Са­мо в сфе­ра­та на фи­нан­си­те не е си­гур­но, че ще ви рад­ват ус­пе­хи.

ТЕЛЕЦ

Мно­го нер­ви ще из­хабят днес някои от Тел­ци­те по­ра­ди нео­чак­ва­но­то раз­ви­тие на днеш­ния ден. За дру­ги от зна­ка по­не­дел­ник има доб­ро на­ча­ло, но по-къс­но през деня ще ос­та­не­те ого­рче­ни от дей­ствия­та на някои прия­те­ли, с кои­то сте има­ли съв­мес­тни де­ла. Доб­ро раз­ви­тие мо­же­те да оча­ква­те на де­ло­ви­те пре­го­во­ри.

БЛИЗНАЦИ

По­не­дел­ник но­си из­пи­та­ния за Близ­на­ци­те и през це­лия ден трябва да бъ­де­те внима­тел­ни. Въз­мож­но е да ви пос­тиг­не някак­ва за­гу­ба или са­ми да сте при­чи­на за та­ка­ва. Не но­се­те го­ле­ми па­рич­ни су­ми със се­бе си, въз­мож­но е да ги от­крад­нат или да ги за­гу­би­те. При го­ле­ми по­куп­ки за до­ма е въз­мож­но да бъ­де­те из­ма­ме­ни.

РАК

В по­не­дел­ник за Ра­ци­те влия­ния­та са доб­ри и обе­ща­ват въз­мож­но най-доб­ри ре­зул­та­ти в дей­ствия­та, кон­так­ти­те или пре­го­во­ри­те. По­ве­че­то от вас мо­гат да пос­тиг­нат някак­во спо­ра­зу­ме­ние в де­ло­вия жи­вот, от кое­то ще дой­дат доб­ри па­рич­ни при­до­бив­ки. Най-ус­пеш­но ще пре­ми­нат те­зи кон­так­ти при хо­ра­та на из­кус­тво­то.

ЛЪВ

В по­не­дел­ник Лъ­во­ве­те не са да­леч от ус­пе­хи­те, но трябва да из­бягват кон­фрон­тира­не­то с ко­ле­ги. По­вод за кав­ги и спо­ро­ве ви­на­ги ще се на­ме­ри, но за вас ще пос­лед­ват за­гу­би. Днес не е из­клю­че­но да от­че­тат та­ки­ва на ра­бот­но­то си място, но ако ги от­ми­не­те без не­же­ла­тел­ни ко­мен­та­ри и дей­ствия, ще пре­се­че­те та­зи тен­ден­ция.

ДЕВА

Мно­го упо­ри­ти трябва да бъ­дат Де­ви­те в дей­ствия­та си. На­ли­це е мощ­на под­кре­па в де­ла­та и по-спе­циал­но оне­зи, кои­то имат пряко от­но­ше­ние към ва­ша­та про­фе­сия или биз­нес. В по­не­дел­ник не лип­сват от­го­вор­ни сре­щи по та­зи ли­ния. Всич­ко за­ви­си от лич­на­та ви наг­ла­са и на­ме­ре­ние да до­ве­де­те не­ща­та док­рай. Въз­мож­ни про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми.

ВЕЗНИ

Не за­поч­ва­те по­не­дел­ник в доб­ра здра­вос­лов­на фор­ма. Някои са има­ли теж­ка без­сън­на нощ, а дру­ги се опи­тват да се са­мои­зо­ли­рат, ка­то че по то­зи на­чин ще раз­ре­шат ин­те­ре­су­ва­щи­те ги въп­ро­си. То­ва е греш­на по­зи­ция. Се­га е важ­но да бъ­де­те там, къ­де­то са и проб­ле­ми­те ви. Вез­ни­те ще се рад­ват на при­до­бив­ки днес.

СКОРПИОН

По­не­дел­ник се оче­рта­ва дос­та до­бър ден за Скор­пио­ни­те. За­си­ле­те де­ло­ви­те дей­ствия и кон­так­ти, за­що­то денят е си­лен име­нно в то­ва от­но­ше­ние. Без труд­нос­ти мо­же­те да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за осъ­щест­вява­не­то на про­фе­сио­нал­но­то сът­руд­ни­чес­тво или съв­мес­тни дей­ствия в биз­не­са. Ак­тив­нос­тта ви не би­ва да спи­ра за миг.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник Стрел­ци­те са нес­по­кой­ни и неу­дов­лет­во­ре­ни. Ще ви бъ­де мно­го труд­но да на­ме­ри­те ал­тер­на­тив­но раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то ви ин­те­ре­су­ват. Ед­ни от вас ги свър­зват с до­ма и ра­бот­на­та сре­да, за дру­ги­те имат от­но­ше­ние към лич­ни­те лю­бов­ни кон­так­ти. Про­фе­сио­нал­ният ден е ус­пе­шен за вас, но няма да ми­не без ядо­ве, кои­то ста­на­ха част от еже­дне­вие­то ви. Прие­май­те по-спо­кой­но не­ща­та. Проя­ве­те по­ве­че дип­ло­ма­тич­ност при пре­го­во­ри с биз­нес парт­ньо­ри.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни с оне­зи, кои­то са об­кръ­же­ние­то им днес. Дос­та за­си­ле­ни са емо­ции­те ви и чес­то пре­неб­рег­ва­те ра­зу­ма, за да да­де­те из­раз на тях. По то­зи на­чин рис­ку­ва­те да вле­зе­те в кон­фрон­та­ция и ос­три сблъ­съ­ци с няко­го, след кое­то ще съ­жал­ява­те. Осо­бе­но пред­паз­ли­ви да бъ­дат биз­нес­ме­ни­те при под­пис­ва­не на някак­ви до­го­во­ре­нос­ти, в де­тай­ли се за­поз­най­те с тях. Про­фе­сио­нал­ният ден ще е на­то­ва­рен, но ре­зул­та­ти­те ще са на­пъл­но удо­влет­во­ри­тел­ни, кое­то ще ви сти­му­ли­ра още по­ве­че.

ВОДОЛЕЙ

Про­фе­сио­нал­ни­те ви уме­ния, дип­ло­ма­тич­нос­тта и въз­мож­нос­ти­те да се справ­яте с всякак­ва си­туа­ция на ра­бот­но­то място са си­гу­рен га­рант за доб­ра ка­рие­ра. При някои от вас още днес ще ста­не ду­ма за ка­чес­тва­та ви и ще ви пред­ло­жат по-ви­со­ко слу­жеб­но място. От осо­бе­на важ­ност за някои Во­до­леи са об­щес­тве­ни­те кон­так­ти, при кои­то ще по­лу­чи­те аде­кват­на по­мощ и раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те си.

РИБИ

Няма ни­ка­къв сми­съл да стои­те на раз­стоя­ние от ак­тив­ния жи­вот и да го наб­лю­да­ва­те. То­ва е ва­лид­но още по­ве­че за днес, ко­га­то ще има­те ин­тен­зив­ни кон­так­ти, при­до­бив­ки от про­фе­сия­та, ра­дос­тни съоб­ще­ния и но­ви­ни. До­ри и да не ус­пее­те да сто­ри­те всич­ко, кое­то ви се пред­ла­га ка­то реа­ли­за­ция, не се при­тесн­явай­те, ра­бо­та­та няма да из­бяга, а ча­ка вас да я до­вър­ши­те.

Източник: www.blitz.bg

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.